Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Algemene leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden van de Fa. Oldenburg
www.slingers-ballonnen.nl

Artikel 1 – Algemene begripsbepalingen

In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever : Een natuurlijk persoon, dan wel een rechtspersoon die van
slingers-ballonnen ( Fa. Oldenburg ) goederen afneemt .

Slingers-ballonnen : Fa. Oldenburg gevestigd aan de Nobellaan 253 Assen

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn met uitsluiting van eventuele andersluidende inkoop- voorwaarden van
de opdrachtgever van toepassing op alle overeenkomsten van Fa. Oldenburg, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt overeengekomen. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing indien en voor zover Fa. Oldenburg ten behoeve van de levering van goederen derden inschakelt, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt
Overeengekomen.
Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Fa. Oldenburg en de opdrachtgever zullen in overleg treden over de inhoud van de nieuwe bepalingen ter vervanging van de door nietigheid c.q. vernietiging getroffen bepalingen.

Artikel 3 – Offertes, prijzen en totstandkoming der overeenkomst

1. Aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
2. De overeenkomst tussen partijen komt tot stand door de bevestiging per e-mail van
Fa. Oldenburg van de order aan de opdrachtgever. Op de mail staan tevens de prijs
van de bestelde goederen en het rekeningnummer van Fa. Oldenburg aangegeven.
3. Wijzigingen van en aanvullingen op een bestaande overeenkomst kunnen partijen slechts
binden nadat deze wijzigingen en/of aanvullingen door Fa. Oldenburg
uitdrukkelijk per e-mail zijn bevestigd.

Artikel 4 – Duur en einde overeenkomst

De overeenkomst vangt aan en eindigt op de in de e-mail genoemde data.

De overeenkomst kan tussentijds zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling of
rechterlijke tussenkomst is vereist per aangetekende brief door Fa. Oldenburg
worden beëindigd, indien:
– de opdrachtgever de verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden
en/of de nadere overeenkomst niet nakomt.
– de opdrachtgever met opzet een onjuiste voorstelling van goederen heeft gegeven.
– de opdrachtgever is overleden cq haar rechtspersoonlijkheid verliest.
– de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement komt te
verkeren, dan wel aangifte doet als bedoeld in artikel 1 van de Faillissementswet,
dan wel een schuldsaneringsregeling als bedoeld in artikel 284 e.v. van de
Faillissementswet van toepassing is verklaard.
– op het vermogen van de opdrachtgever beslag wordt gelegd, dan wel de opdrachtgever op
andere wijze geacht wordt niet in staat te zijn de verplichtingen, voortvloeiend uit de
overeenkomst, na te kunnen komen.

Artikel 5 – Uitvoering van de werkzaamheden

Fa. Oldenburg zal de opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren, behartigt de belangen van de opdrachtgever naar beste weten en kunnen en verricht zijn werkzaamheden naar beste weten en kunnen en met inachtneming van de door de wet gestelde en te stellen eisen.
Fa. Oldenburg staat in voor de deugdelijkheid van de door haar te leveren goederen. Fa. Oldenburg is niet gehouden tot garantie die verder strekt dan tot
het geen aan garantie door de fabrikant van de door Fa. Oldenburg geleverde
goederen en/of het door Fa. Oldenburg bij de werkzaamheden gebruikte materiaal wordt verleend.
Fa. Oldenburg behoudt zich het recht voor bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, indien hij dit nodig of gewenst acht.

Artikel 6 – Bezorging/levering

De bestelde goederen worden gestuurd naar c.q. afgeleverd op het opgegeven adres van de opdrachtgever.
De levering geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever.

De levering vindt plaats via DHL en vangt aan op het moment waarop Fa. Oldenburg betaling van de door opdrachtgever bestelde goederen, vermeerderd met de verzendkosten, heeft ontvangen. Deze betaling dient plaats te vinden op de in de order genoemde wijze. Na ontvangst van het gehele bedrag zullen de bestelde goederen binnen 2 dagen worden verzonden via DHL.

Indien Fa. Oldenburg constateert dat de in lid 3 of 4 van dit artikel genoemde termijn niet kan worden gerealiseerd treedt zij in overleg met de opdrachtgever om een nieuwe datum overeen te komen.
De levering van pakketten via DHL geschiedt in beginsel de dag, volgend op de aanbieding van de pakketten bij DHL. Fa. Oldenburg is niet aansprakelijk tegenover de opdrachtgever indien het pakket door afwezigheid op het door de opdrachtgever opgegeven adres niet (tijdig) kan worden afgeleverd. Evenmin is Fa. Oldenburg tegenover de opdrachtgever aansprakelijk voor fouten van DHL bij de bezorging, behoudens het bepaalde in artikel 8.

Artikel 7 – Betaling, rente en kosten

De opdrachtgever dient bij verzending per DHL het totaal bedrag van de factuur bij vooruitbetaling te voldoen.
Bij het opmaken van de factuur gaat Fa. Oldenburg uit van de gegevens die door de opdrachtgever zijn verstrekt.
Indien uitdrukkelijk een andere betalingswijze is overeengekomen tussen Fa. Oldenburg en de opdrachtgever dient de opdrachtgever de factuur binnen 7 dagen te betalen.
De opdrachtgever is niet gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met welke vordering dan ook.
Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst overeenkomstig artikel 4 lid 2 wordt geen restitutie verleend. Eventueel nog niet betaalde termijnen van de overeengekomen prijs zijn bij beëindiging conform artikel 4 lid 2 terstond opeisbaar en verschuldigd.
Indien het factuurbedrag niet is betaald binnen de in lid 3 genoemde termijn, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zal de opdrachtgever schriftelijk worden aangemaand de schuld, verhoogd met rente à 1,5 % per maand vanaf de datum waarop het bedrag verschuldigd is geworden, binnen 10 dagen na de datum van de aanmaning te voldoen.
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door Fa. Oldenburg en/of het door Fa. Oldenburg ingeschakelde incassobureau dan wel de gerechtsdeurwaarder worden gemaakt in verband met incasso van achterstallige betalingen en de daarop betrekking hebbende wettelijke rente komen voor rekening van de opdrachtgever.
De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15 % van de in totaal door de opdrachtgever verschuldigde som met een minimum van 75,- Euro.

Artikel 8 – Annulering en Restitutie

Indien de geleverde goederen na de overeengekomen termijn bij de opdrachtgever zijn geleverd door toedoen of nalaten van de opdrachtgever of door toedoen of nalaten van DHL, dan is de opdrachtgever gerechtigd de bestelde goederen retour te zenden. Na ontvangst van de goederen zal Fa. Oldenburg het van opdrachtgever ontvangen bedrag restitueren exclusief verzendkosten restitueren, indien en voor zover de goederen geheel onbeschadigd in de originele verpakking worden geretourneerd, zulks ter beoordeling van Fa. Oldenburg.
Indien de geleverde goederen na de overeengekomen termijn bij de opdrachtgever zijn geleverd door toedoen of nalaten van Fa. Oldenburg, dan zal het gehele door opdrachtgever betaalde bedrag worden gerestitueerd na het retour zenden van de goederen door de opdrachtgever, indien en voor zover de goederen geheel onbeschadigd in de originele verpakking worden geretourneerd, zulks ter beoordeling van Fa. Oldenburg
Het bepaalde in artikel 10 lid 2 is hier onverkort van toepassing.
Indien de goederen in het geheel niet worden afgeleverd bij de opdrachtgever c.q. zijn vertegenwoordiger zal Fa. Oldenburg een zoekopdracht bij DHL uitzetten. Indien de goederen alsnog worden gevonden en weer in het bezit van Fa. Oldenburg worden gesteld zal alsnog restitutie van het door de opdrachtgever betaalde bedrag aan de opdrachtgever plaatsvinden.
Indien de opdrachtgever een onjuist besteld artikel wil ruilen geschiedt dit op kosten van de opdrachtgever.

Indien Fa. Oldenburg aantoonbaar een verkeerd artikel heeft gestuurd geschiedt de ruiling op kosten van Fa. Oldenburg

Artikel 9 – Overmacht en annulering

Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid waarmee partijen ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening konden houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet kan worden verlangd, door goederen buiten de schuld- of risicosfeer van één der partijen ontstaan, zoals:
• oorlog, oorlogsgevaar, (natuur)rampen
• niet of niet tijdig levering van goederen en diensten door derden
• werkstaking, blokkades
• bedrijfsstoring (bijvoorbeeld door brand, het verloren gaan van gegevens, ongeval, epidemieën e.d.)

2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort. Indien de periode
Waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van partijen niet mogelijk is, langer
Duurt dan 3 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
In geen geval zal Fa. Oldenburg gehouden zijn tot het vergoeden van door de opdrachtgever
Geleden schade in geval van overmacht.
3. Indien de overeenkomst in geval van overmacht tussentijds door Fa. Oldenburg is
beëindigd is door de opdrachtgever een zodanig gedeelte van de overeengekomen vergoeding
verschuldigd als met de stand der uitgevoerde werkzaamheden overeenkomt.
4. Indien de opdrachtgever zijn order alsnog geheel of gedeeltelijk wenst te annuleren,
dan behoeft dit de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fa. Oldenburg.
Als dan is de opdrachtgever gehouden alle met het oog op de uitvoering door Fa. Oldenburg
reeds gemaakte kosten van voorbereiding, materiaal en loonkosten te vergoeden, te
vermeerderen met een schadeloosstelling van 10 % van de overeengekomen prijs.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

Fa. Oldenburg aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever geleden directe schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeen-
Komst of uit onrechtmatige daad, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar
Verzekering wordt gedekt en wel tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering.
Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel de directe schade niet door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat met de overeenkomst is gemoeid.
De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de directe schade een gevolg is van opzet of grove schuld van Fa. Oldenburg of van haar leidinggevende werknemers en/of wordt veroorzaakt door dood of lichamelijk letsel.
Fa. Oldenburg is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie.
Alvorens Fa. Oldenburg aansprakelijk te stellen is de opdrachtgever gehouden Fa. Oldenburg zo mogelijk in de gelegenheid te stellen een bij de uitvoering der overeenkomst gemaakte fout binnen een redelijke termijn voor eigen rekening te herstellen.

Artikel 11 – Geheimhouding

Fa. Oldenburg en de opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Fa. Oldenburg of de opdrachtgever als zodanig schriftelijk is medegedeeld of als dit uit de aard van de informatie voortvloeit.

Artikel 12 – Toepasselijk recht

Op alle door Fa. Oldenburg gedane aanbiedingen en/of offertes dan wel leveringen, hoe ook genaamd, alsmede op alle met Fa. Oldenburg gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.